English : The deadline for students to meet the immunization requirement for mandatory immunizations for public school enrollment is Thursday, August 17, 2023. If you have questions, please contact the school nurse or visit the immunization requirements webpage. Thank you for your assistance.

 

Arabic :

 Arabic.png

Chinese : 学生足公立学校入学制免疫接种要求的最后期限 2023 8 17 日,星期四。如果您有任何疑请联系学校士或访问免疫接种要求网谢谢

 

Farsi-Darsi :

 Farsi-Darsi.png


Korean: 공립학교 등록을 위해 학생의 의무 예방 접종에 대한 예방 접종 요건 충족 마감일은 2023 8 17, 목요일입니다. 궁금한 점은 학교 간호사에게 연락하거나 예방 접종 요건 웹페이지를 방문하기 바랍니다. 감사합니다!

 

Pashto messaging: pashto.png

Spanish messaging:La fecha límite para que los estudiantes cumplan con el requisito de vacunación y tengan las vacunas que son obligatorias para inscribirse en las escuelas públicas es del jueves 17 de agosto de 2023. Si tiene preguntas, comuníquese con la enfermera de la escuela o visite la página web de requisitos de vacunación. ¡Gracias!

 

Urdu messaging: Urdu.png

Vietnamese messaging: Hạn chót để học sinh đáp ứng yêu cầu tiêm chủng bắt buộc đối với ghi danh vào các trường công lập là Thứ Năm, ngày 17 tháng 8 năm 2023. Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với y tá của trường hoặc truy cập trang web yêu cầu tiêm chủng. Cảm ơn bạn!